Ship management

General

 

Herunder kommer der en lille beskrivelse af de manualer og andre værktøjer, som vi ser som særdeles vigtige i en effektiv drift af skibe og andre maritime enheder. 

 

Below is a small description of the manuals and other tools that we consider to be extremely important in the efficient operation of ships and other maritime units.

 

ISM system.

 

En simpel og tilstrækkelig ISM er et godt og nødvendigt redskab i den moderne skibsdrift. Sikkerhedsstyringssystemet er i vores optik et godt system til at holde et fartøj i god og ordentlig stand, for at opfylde de krav, som er fastsat af myndigheder og kunder for vores kunder. Vi leverer den bedste løsning, som kræves af hver enkelt kunde. Systemet består af firmahåndbog, fartøjsmanualer og checklister, der er inkluderet i SMS'en.

 

A simple and adequate ISM is a good and necessary tool in the modern ship management. The Safety Management System is in our optic a good system to keep a vessel in good and proper shape, to meet the requirements, which is set by authorities and customers for our clients. We provide the best solution which is required by each individual client. The system consists of company manual, vessel manuals and checklist which is included in the SMS.

 

ISPS 

 

Det internationale skibs- og havnefacilitetssikkerhedssystem er systemet, som er vigtigt at have om bord, især om bord på skibene, som opererer verden over. Sikkerheden om bord, der vedrører terror, skal tages i betragtning, og risikoen er virkelig seriøs taget i betragtning. Systemet vil blive oprettet til selve fartøjet, og verificeret og certificeret af vores certificeringspartner.

 

The International Ship and Port facility Security system is the system, which is important to have on board, especially on board the vessels, which are operating World wide. The security on board, concerning terror is has to be taken in mind and and the risk is really to seriously be taken in mind. The system will be created to the actual vessel, and verified and certified by our certification partner.

  

MLC

 

Søfartskonventionen er vigtig for alle besætningsmedlemmer ombord for at sikre, at alle besætningsmæssige forhold og om bord om bord er i god stand og orden. Vi vil holde manualerne og systemet opdateret og certificeret er tilknytning til vores partnere.

 

The maritime Labour Convention is important for all crew members on board, to ensure that all the crew related matters and on conditions on board is in a good condition and order. We will keep the manuals and system updated and certified is association with our partners.

 

Ballast Water Manual

 

Hvert skib over 400 GT skal have en ballastvandsstyring ombord i overensstemmelse med forskrifterne, som er trådt i kraft den 8. september 2017 af IMO. Håndbogen består af regler, logfiler og tjeklister. Vi vil lave manualen i henhold til konventionen og holde den opdateret og verificeret er i overensstemmelse med vores klassifikationspartner.

 

Every ship over 400 GT must have a ballast water management on board, according to the regulations, which is set in force on September the 8th 2017 by IMO. The manual consists of the regulations, logs and checklists. We will make the manual according to the convention, and keep it updated and verified is accordance to our classification partner.

 

         Planlagt vedligehold / Planned Maintenance systems

 

Vedligehold af maskineri og udstyr om bord, er en vigtig del af vores målsætning om at levere den bedste løsning, således at der er styr på maskiner, sikkerhedsudstyr, indkøb og meget andet. 

 

Maintenance of machines and equipment on board is an important part of our goal of delivering the best solution, so that there is control over machinery, safety equipment, purchases and much more.

 

Manuals according to vessels type

 

Vi er altid klar til at følge krav, som vores kunder fastsætter i tilfælde af konstruktion af nye manualer, alt efter skibstype, og regler som er fastsat af den faktiske handel, hvor fartøjet opererer.

 

We are always ready to follow requirements, which is set by our clients in case of constructing new manuals, according to type of vessel, and regulations which is set by the actual trade, where the vessel is operating.

Drift / Management

 

Vi har systemerne, som kan drive dine skibe på et sikkerhedsmæssigt og forsvarligt, samt økonomisk fornuftigt, således det bliver nemt at holde et godt overblik, der kan give flere ressourcer til dig, til at skabe vækst i din virksomhed   

 

We have the systems that can operate your ships in a safe and sound and economical way so it's easy to keep a good overview that can provide more resources for you to grow your business$ 00.00


Facebook

Google +

CONTACT US

Adresse / Adress:

Osmark 1

DK- 6400 Sønderborg

  Tel:+4523118221

FOLLOW US

Twitter

© Copyright 2017. All Rights Reserved.